ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลเวียง

30/09/2021