รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

30/08/2022

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565