แจ้งประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๒ เกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เรื่อง ระดับความสำคัญและผลสำเร็จที่คาดหวังของแนวคิดโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ

05/09/2022

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๒

มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

เรื่อง ระดับความสำคัญและผลสำเร็จที่คาดหวังของแนวคิดโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ จากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ภายใต้บทบาทภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการตอบแบบสอบถาม ไปใช้ประโยชน์ในการจัดวางแนวทางและประกอบการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น