ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม

19/09/2022