แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

23/11/2022

โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตยรงค์ ธำรงไทย" 


            ผ่านสื่อสาระการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทยในรูปแบบ (e-Poster)

เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตยรงค์เป็นธงชาติไทย

และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติไทย 

http://www.gad.moi.go.th/all%20file/e-Poster1.jpg

http://www.gad.moi.go.th/all%20file/e-Poster2.jpg

http://www.gad.moi.go.th/all%20file/e-Poster3.jpg