ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

24/01/2023

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ