ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผ่าในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

14/11/2019