รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

04/08/2020