ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิหาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

11/10/2021