ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ คสล. ระบายน้ำชนิดกลม บ้านหัวเวียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

03/12/2021