ขอบเขตงาน TOR จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองฯ แบบที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวเวียง

31/03/2022