ประกาศ เทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๕ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03/05/2022