ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และงานวางท่อ คสล. ระบายน้ำชนิดกลม บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1

19/07/2022