ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๓๙-๐๐๙ ผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphatic Concrete) สายกลางบ้านห้วยเม็ง

02/12/2022