ผลการกำหนดราคากลาง (บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง)

23/05/2023