สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างสุสาน บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/03/2019