แนวทางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบรวมคุณสมบัติหลาย GPU ต่อ 1 รายการพิจารณา

04/06/2017

ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/020571 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  เรื่อง   เรื่อง แนวทางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบรวมคุณสมบัติหลาย GPU ต่อ 1 รายการพิจารณา