แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง งานจัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างฝายกระสอบทราย ลำน้ำสม บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ ๕

28/11/2019