แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทางบ่อขยะใหม่ บ้านหัวเวียง หมู่ที่ ๑

29/11/2019