แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางอ่างทุ่งดุก - ฝายหลวง บ้านทุ่งดุก หมู่ที่ ๔

29/11/2019