ราคากลางงานขุดลอกฝายบ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 และบ้านทุ่งดุก หมู่ที่ 4 จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/06/2020