ขอบเขตของงาน (Tems Of Refernce : TOR) รถบรรทุกเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

23/06/2020