รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพือเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

04/08/2020