ประกาศ สรุปผลการกำหนดราคากลา งานซ่อมสร้างผิดทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านทุ่งดุก - บ้านสบสม - ดอยแสล่ง ตำบลเวียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/12/2020