สอบถามกฎหมายท้องถิ่นที่ประชาชนควรทราบ

สอบถามกฎหมายท้องถิ่นที่ประชาชนควรทราบมีอะไรบ้าง
อยากทราบเช่นกันครับ
กฎหมายท้องถิ่นที่ประชาชนควรรู้
ดูได้จากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อำนาจหน้าที่เทศบาลไว้

ตอบกระทู้