นายสมหมาย หลวงสอน

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

โทร.087-186-6912

ว่าที่ร้อยตรีภัคภณ ศิริมงคล

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

โทร.086-193-9675