นางสุวิมล ยานะธรรม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางเพ็ญประภา ไกลถิ่น

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางนันทรัตน์ งามเริง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวสุกัญญา พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางพนิดา แก้วก๋า

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นางศศิพร สุวรรณทา

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -