1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเวียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเม็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมหาวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา 2
  2. โรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์) โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน และโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย
  3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาของเอกชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ และโรงเรียนลูกรักเชียงของ
  4. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
  5. โรงเรียนมัธยมศึกษาของของเอกชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนลูกรักเชียงของ