นายจิโรจน์ บัวชูก้าน

ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0809869180

นายชัยณรงค์ พงษ์เพียจันทร์

ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0817962383

นางสุวิมล ยานะธรรม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0903244998

นายอภิชาติ โนวิชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0696825111

นายกิตติกร แถลงนิตย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0810221349