นายวรวุฒิ บัววัฒนา

ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นายชัยณรงค์ พงษ์เพียจันทร์

ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสุวิมล ยานะธรรม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายอภิชาติ โนวิชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายกิตติกร แถลงนิตย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0