วิสัยทัศน์

"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย"


พันธกิจหลักการพัฒนาเทศบาล

๑. ปรับปรุงระบบคมนาคมการขนส่งและการสัญจรให้มีความสะดวกและปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ

๒.จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่

๓.จัดสวัสดิการให้กับผู้ติดเชื้อ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน และผู้ด้อยโอกาส

๔.ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับให้แก่ประชาชนในพื้นที่

๕.ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ การผังเมือง และการควบคุมอาคาร ให้ความสะดวกและปลอดภัย

๖.ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและจัดหาตลาดให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

๗.ส่งเสริมสุขภาพและจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับประชาชนทุกคน ให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๘.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงความเป็นธรรมชาติและปราศจากมลภาวะ

๙.ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้

๑๐.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกครัวเรือน

๑๑.ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

๑๒.บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

.การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ต้องได้รับความสะดวกและปลอดภัย

๒.ขยายเขตให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

๓.ก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ

๔.จัดทำผังเมืองรวม เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองให้มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น

๕.ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

๖.ส่งเสริมและสร้างศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีการพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้น เพื่อนให้ประชาชนมีรายได้เสริมหลังจากประกอบอาชีพปกติ และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ ในตลาด

๗.ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ตามแนวเรียบแม่น้ำโขงและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ และสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนได้

๘.ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ให้มีคุณภาพ

๙.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน ได้แก่ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๐.สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยปรับปรุงศูนย์ อสม. ร่วมกับโรงพยาบาล และเครือข่าย  อสม.

๑๑.ส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือจัดตั้งธนาคารขยะ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  การใช้พลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน

๑๒.จัดหาแหล่งกำจัดขยะ และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

๑๓.ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม เหมืองฝาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี

๑๔.สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์การดำเนินตามวิถีชีวิตแบบล้านนา การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๕.ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปกป้องและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

๑๖.บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

๑๗.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกภาคส่วน