นายกิตติกร แถลงนิตย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นายกฤษฎากรณ์ พุทธวีวรรณ

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางกัญญาณัฐ จันต๊ะคาด

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นางสาวทัศนภรณ์ แก้วร่วมวงศ์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวอังค์ริสา คำลือ

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นางลลิตภัทร โนวิชัย

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

สิบเอกไพศาล มรคานันท์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นายยุทธ ผุยภูเวียง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางนุชรี จอมใจ

ตำแหน่ง : คนสวน
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายบุญทัน บุญยง

ตำแหน่ง : คนสวน
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายชัชวาล การะเกตุ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางนารอน จองแก

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายสุรีย์ บริบูรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นายจักรกฤษณ์ เอี่ยมรอด

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นายไกรศักดิ์ เซอแลนด์

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นายทนงศักดิ์ เดชมี

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นายบุญศรี อะยอน

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายสมหวัง โสทรอารี

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายมนัส ตั้งสวัสดิ์วงศ์

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายสมฤทธิ์ แซ่ย้าง

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวธัญวรัตน์ ตาทอง

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

จ่าเอกพรศักดิ์ ธรรมสัตย์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายสุรเดช เอี่ยวตระกูล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวสุวีรา แสงเพชร

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายเลาเจา แซ่เห้อ

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นางสาวศุภวรรณ เด่นพล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0