นายกิตติกร แถลงนิตย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายกฤษฎากรณ์ พุทธวีวรรณ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางกัญญาณัฐ จันต๊ะคาด

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวทัศนภรณ์ แก้วร่วมวงศ์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวอังค์ริสา คำลือ

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางลลิตภัทร โนวิชัย

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

สิบเอกไพศาล มรคานันท์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

สิบเอกวิษณุ ยะฝั้น

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายสุรเดช เลี้ยวตระกูล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

จ่าเอกพรศักดิ์ ธรรมสัตย์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายชัชวาล การะเกตุ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางนารอน จองแก

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายสุรีย์ บริบูรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายจักรกฤษณ์ เอี่ยมรอด

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายไกรศักดิ์ เซอแลนด์

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายทนงศักดิ์ เดชมี

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายสมหวัง โสทรอารี

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ (คนงานประจำรถขยะ)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายมานัส ตั้งสวัสดิวงศ์

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายสมฤทธิ์ แซ่ย้าง

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ (คนงานประจำรถขยะ)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางธัญวรัตน์ ปันติบุญ

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางนุชรี จอมใจ

ตำแหน่ง : คนสวน
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายบุญทัน บุญยง

ตำแหน่ง : คนสวน
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวสุวีรา แสงเพชร์

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายเลาเจา แซ่เห้อ

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวศุภวรรณ เด่นพล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายรุ่งโรจน์ เห้อเจริญทรัพย์

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

.

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายสมคิด สาระนันท์

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายยุทธ ผุยภูเวียง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวสร้อยสุดา แซ่ย่าง

ตำแหน่ง : อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายสหัสวรรษ นันไชย

ตำแหน่ง : อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวพรชนิตว์ อินโน

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวนิชนันท์ จันต๊ะคาด

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายคม แสงเพชร์

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0