นายกิตติกร แถลงนิตย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายกฤษฎากรณ์ พุทธวีวรรณ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวอังค์ริสา คำลือ

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางลลิตภัทร โนวิชัย

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

สิบเอกไพศาล มรคานันท์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

สิบเอกวิษณุ ยะฝั้น

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นายสุรเดช เลี้ยวตระกูล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

จ่าเอกพรศักดิ์ ธรรมสัตย์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นางลาภินี ชุมภูวงค์

ตำแหน่ง : นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นางสาวสุจิตราวตรี กันธิยะ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นายจักรกฤษณ์ เอี่ยมรอด

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายไกรศักดิ์ เซอแลนด์

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายทนงศักดิ์ เดชมี

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายสมหวัง โสทรอารี

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ (คนงานประจำรถขยะ)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายมานัส ตั้งสวัสดิวงศ์

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายสมฤทธิ์ แซ่ย้าง

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ (คนงานประจำรถขยะ)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายชัชวาล การะเกตุ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นางนุชรี จอมใจ

ตำแหน่ง : คนสวน
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายบุญทัน บุญยง

ตำแหน่ง : คนสวน
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายเลาเจา แซ่เห้อ

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวศุภวรรณ เด่นพล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นายรุ่งโรจน์ เห้อเจริญทรัพย์

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

.

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายสมคิด สาระนันท์

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายยุทธ ผุยภูเวียง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวพรชนิตว์ อินโน

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวนิชนันท์ จันต๊ะคาด

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายคม แสงเพชร์

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นางสาวธัญวรัตน์ ตาทอง

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นายสุรีย์ บริบูรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวพราวนภางค์ จำปาชุม

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0646596986