นางสาวอรทัย ฮงประยูร

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 911586998

นายศิริชัย วัจน์นาถรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางอุทุมพร จอมใจ

ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายบุญช่วย คำจันทร์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายเวชพิสิษฐ์ วงษ์กระจ่าง

ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -