นายสมหมาย หลวงสอน

ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0871866912

นายวัฒนะ ทรงสิทธิเจริญ

ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0818824353

นายอนุชา โนวิชัย

ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0931329323

นายอินทร จันทรส

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0813665499

นายจีรพัฒน์ จารย์เจริญ

ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0863773393