1. วัดบ้านหัวเวียง

   วัดบ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ใน ตำบลเวียง   อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย

2. วัดบ้านในเวียง

  วัดหลวงไชยสถาน หมู่ที่ 2 ใน ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย

3. วัดบ้านสบสม

  วัดบ้านสบสม หมู่ที่ 3 ใน  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

4. วัดบ้านทุ่งดุก

  วัดบ้านทุ่งดุก หมู่ที่ 4 ใน ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

  สำนักสงฆ์บ้านทุ่งดุก  หมู่ที่ 4 ใน ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

5. วัดบ้านทุ่งทราย

  วัดบ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 5 ใน ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

6. วัดบ้านห้วยเม็ง

  วัดบ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ใน  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

  สำนักสงฆ์  หมู่ที่ 6 ใน  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

7. วัดบ้านหาดไคร้

  วัดบ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 ใน ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

8. วัดบ้านเวียงแก้ว

  วัดพระแก้ว หมู่ที่ 8 ใน  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

9. วัดบ้านดอนมหาวัน

  วัดบ้านดอนมหาวัน หมู่ที่ 9 ใน ตำบลเวียง   อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย

  วัดจำปา หมู่ที่ 9 ใน ตำบลเวียง   อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย

10. วัดบ้านโจโก้

  วัดโจ้โก้ หมู่ที่ 10 ใน  ตำบลเวียง   อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
11. สำนักสงฆ์บ้านห้วยกอก  หมู่ที่ 14 ใน   ตำบลเวียง    อำเภอเชียงของ     จังหวัดเชียงราย