นายจำรอง ยงยืน

ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0993389691

นางกรรณิกา บุญทา

ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0817838228

นางสาววิจิตรา เดชมี

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0856269617

สิบเอกปรีชา หงษ์คำ

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0904635054

นางธนิดา จันต๊ะคาด

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0932931758

นางสาวอรนุช สุริยกระจ่าง

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0956987654

นางสาวระพีพรรณ ธนสิริโกศล

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0956933636

นายนิวัฒน์ คำตั๋น

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0852378054

นายจิรัฐ คำมงคล

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0823846291

นายอภิสิทธิ์ สุริยกระจ่าง

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0903192636

นายนิรุตต์ ใจใส่

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0815710997

นายโบล่ง แซ่เจียง

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0907582032