นายอนุชา โนวิชัย

ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายคำสิงห์ จันต๊ะคาด

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายพิทักษ์ จันต๊ะคาด

ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0

นายสมเกศ แซ่เห้อ

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายก๋องคำ อินโน

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายชูศักดิ์ แซ่ลี

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางธนิดา จันต๊ะคาด

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายชินวัตร กาญจณาวิสุตย์

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายโบล่ง แซ่เจียง

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายจำรอง ยงยืน

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นายปวงดี ใจด้วง

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -