สินค้า OTOP ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านทุ่งทราย


คุณอุทุมพร จอมใจ  ประธานกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 5  ต.เวียง  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

ผู้ก่อตั้งและริเริ่มกลุ่มไม้กวาด เนื่องจากในพื้นที่อำเภอเชียงของ มี ก๋ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำไม้กวาดดอกหญ้า ด้วยเห็นว่าสตรีในหมู่บ้านไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว จึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมแก้ปัญหา จนก่อให้เกิดการต่อยอดงานต่อยอดคนอย่างต่อเนื่อง  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น จนเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วยให้ครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับผู้อื่นทั้งในจังหวัดเชียงราย และต่างจังหวัด