ที่ตั้ง ที่ทำการเทศบาลตำบลเวียง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเชียงของ และอยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ โดยประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากที่ตั้งไปถึงอำเภอโดยประมาณ 5 นาที และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศาลากลางจังหวัดเชียงราย มีระยะทางห่างจากศาลากลาง จังหวัดเชียงราย โดยประมาณ 137 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากที่ตั้งไปถึงจังหวัดเชียงราย โดยประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันตก ติดกับเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทิศใต้ ติดกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

    เทศบาลตำบลเวียง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ 120 ตารางกิโลเมตร หรือ 75,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านทั้งที่เป็นพื้นที่เต็มและไม่เต็มหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1
 2. บ้านสบสม หมู่ที่ 3 (ไม่เต็มพื้นที่)
 3. บ้านทุ่งดุก หมู่ที่ 4
 4. บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 5
 5. บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6
 6. บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 (ไม่เต็มพื้นที่)
 7. บ้านดอนมหาวัน หมู่ที่ 9
 8. บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 10
 9. บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 11
 10. บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13
 11. บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14

    ประชากรทั้งสิ้น 9,215 คนแยกเป็นชาย 4,579 คน หญิง 4,636 คน จำนวน 3,740 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 76 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2559 สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย)