นายเกียรติศักดิ์ ตาลำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

.

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวพลอย พิชัยยา

ตำแหน่ง : ครู (ศพด.บ้านทุ่งพัฒนา 1)
หน้าที่รับผิดชอบ :

จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวนันทนา วงศ์บุญชัยเลิศ

ตำแหน่ง : ครู (ศพด.บ้านหัวเวียง)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวน้ำฝน ฐิดาภารุ่งเรือง

ตำแหน่ง : ครู (ศพด.บ้านทุ่งพัฒนา 2)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางปณาลี นาปรัง

ตำแหน่ง : ครู (ศพด.บ้านดอนมหาวัน)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางกัลยา เเซ่ว่าง

ตำแหน่ง : ครู (ศพด.บ้านทุ่งนาน้อย)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางไพรวัลย์ ศรีสุดาวรรณ์

ตำแหน่ง : ครู (ศพด.บ้านห้วยเม็ง)
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวเพ็ญศรี พิชัยยา

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านทุ่งพัฒนา 2)
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางรัชนี บุญรินทร์

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านดอนมหาวัน)
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวทิวากาล บุญทา

ตำแหน่ง : ครู (ศพด.บ้านทุ่งนาน้อย)
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวนฤมล นิธิวรกมล

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านทุ่งพัฒนา 1)
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางวนิดา ใจ๋ดี

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านทุ่งนาน้อย)
หน้าที่รับผิดชอบ :

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวรัตนา แซ่เฮ้อ

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสุจินดา รินนาศักดิ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวพรทิพย์ ปิงคำ

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : -

นางสาวพิมพกานต์ ยอดเลา

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ :

-

เบอร์โทรศัพท์ : 0