เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 133 ตอน 9 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ดังนั้นจึงนับได้ว่าเริ่มมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2539 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

    จากนั้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเป็น “เทศบาลตำบลเวียง” โดยที่มีผลนับแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป