ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

14/11/2022