ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน

26/06/2023

https://sites.google.com/view/fwbd/FWD-DDC (มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรตติดต่อทางอาหารและน้ำ และสื่อเพื่อการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ)

https://drive.google.com/drive/folders/1Wvv7T2hDWhUgKndF8NzD-go63YlctAAW (การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2566)

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMfdRZf%5F%2DkxE%5FTw&id=5F4FA750A8E8E86F%21122&cid=5F4FA750A8E8E86F (เอกสารความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน)