แบบก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/08/2022