ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านดอนมหาวัน หมู่ที่ ๙

13/09/2022