ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 งานจัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 หมู่บ้าน

24/08/2023