ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 งานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1

24/08/2023