ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัด บ้านดอนมหาวัน หมู่ที่ 9

04/09/2023