ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านทุ่งดุก หมู่ที่ 4

04/09/2023