ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังบ้านนายสมบูรณ์ บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6

04/09/2023