ร่างขอบเขตงาน บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4731 ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

13/09/2023