รายงานผลการกำหนดราคากลาง (บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4731 ชร)

13/09/2023