แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

26/06/2019